Model - Adeverinta de Vechime

Din data de: 27-06-2011

S.C. ………………………….S.R.L./S.A. Nr. de înreg. ….. data …………

Str. ………………………….... nr. ………

Localitate …………., judeţ/sector ………

Cod unic: ……………………………..…...

Tel.: ………………….….; Fax: ………….

 

 

 

 

                                           ADEVERINŢĂ DE VECHIME

 

 

 

Se adevereşte prin prezenta că dl./dna. ……………………………………..……….. fiul/fiica lui …………….….. şi al (a) ………….…… născut (ă) la data de .................. în localitatea ................................... cod numeric personal .................................. a fost salariatul (a) S.C. …………………….. S.R.L./S.A. în baza contractului individual de muncă nr. ……..…/……………………… pe durată nedeterminată/determinată în funcţia de ………………………..………….. de la data de …………… până la data de …………….

 

În perioada lucrată a avut următoarele schimbări de salariu:

         ………….. – …………..………….. lei/lună

         ………….. – …………..………….. lei/lună

         ………….. – …………..………….. lei/lună

 

La data de ………….. i-a încetat contractul individual de muncă, conform art. … alin. …lit. … din Codul Muncii.

 

Nu i s-a întocmit carnet de muncă.

 

În această perioadă nu a avut/a avut zile de concediu fără plată şi/sau absenţe nemotivate.

 

 

 

 

...................................................... Întocmit,

 

(nume şi prenume)

......................................................

(funcţie)

 

......................................................

(semnătura)

 

 

 

 

INSPECTOR ŞEF ADJUNCT                                                                      ŞEF BIROU  

                 Verificat


     ........................................                                                                        ......................................

           (semnătura)                                                                                                   (semnătura)